AAU logo

GLOBAL

Center for Industriel Produktion er med i projektet GLOBAL, som er et EU-rammeprogram, hvor små og mellemstore nordjyske virksomheder kan få hjælp til at arbejde med hele virksomhedens internationale berøringsflade, og som resultat opnå øget vækst.

GLOBAL tilbyder aktiviteter indenfor 9 særskilte indsatsområder:

 • Individuel kompetenceudvikling og Chef til leje
 • Kompetenceudvikling i netværk
 • Virksomhedsrådgivning ved Eksportrådet
 • Globale forsynings- og værdikæder
 • Intensive kompetencemoduler for internationale SMVer
 • Succesfuld international digitalisering
 • Strategisk markeds- og kompetenceudvikling
 • Virksomheder i strategisk internationalt samarbejde
 • Strategiske innovative partnerskaber til emerging markets

Lektor ved Aalborg Universitet Brian Vejrum Wæhrens har ansvaret for 'Globale forsynings- og værdikæder'.

Globale forsynings- og værdikæder

Formålet med dette indsatsområde er at forbedre nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem analyse og optimering af virkosmhedens positionering i den globale værdikæde. Herunder virksomhedens evne til at indgå i globale værdikæder med salgsaktiviteter, forskning og udvikling, egen produktion, og/eller indkøb.

Målgruppe og antal

Målgruppen er principielt alle internationale SMVer, men specielt SMVer med internationalt engagement og mere komplekse globale værdikæder, hvor der er et stigende behov, for at få overblik over og styr på værdikæden, som led i optimering og udvikling af globale muligheder. I udviklingsfasen i 2011 forventes deltagelse af 5 virksomheder og i de efterfølgende 2 udrulningsfaseri 2012 og 2013 planlægges forløbene at omfatte hver ca. 8 virksomheder.

Koncept og plan

Projektet er bygget op som et aktions- og kompetenceprojekt, dvs. at virksomhedens tilegner sig og indlejrer kompetence gennem arbejdet med den faktiske udvikling af strategi for den globale værdikæde og dennes implementering i virksomheden. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete globale værdikæde. Ud fra virksomhedens position i værdikæden anskues problemerne opad i kæden (omkring forsyning, produktion og udvikling) og nedad i kæden (omkring salg, service og kundetilpasning). Disse to primære kæderelationer er i dagens globale økonomi tæt forbundne og der er synergi at hente i deres koordination.

Overordnet identificeres nordjyske SMVer med globale værdikæder og i samarbejde disse virksomheder beskrives og analyses udfordringer og muligheder i den globale værdikæde. Samtidig beskrives og analyseres aktuelle strategier samt ressourcer og kompetencer, for på den måde at kunne koble muligheder og evner sammen. Projektets anden fase arbejder med at udvikle og implementere en strategi for virksomhedens globale aktivitet samt at opbygge virksomhedens evne til og beredskab for at fungere i en global værdikæde. Denne proces gentages i et først og et andet udrulningsforløb med hver ca. 8 deltagende virksomheder.

Økonomi

Der udbydes ét-årige virksomhedsspecifikke forløb for 20-25 enkeltvirksomheder, som ledes af en projektgruppe på AAU bestående af senior forskere med stor erfaring i virksomheders globalisering samt et AAU baseret konsulent team. Herudover betaler virksomhederne kontant 60.000 kr., et beløb som matches af projektet, hvormed der i alt reserveres 120.000 kr. til køb af understøttende konsulentydelser efter virkosmhedens eget valg. Den enkelte virksomhed skal desuden dokumentere et væsentligt projektrelevant timeforbrug i forløbet fordelt på flere medarbejdere og på en række forskellige aktiviteter, herunder bla. deltagelse i strategi workshops, systemudvikling, understøttende undervisning og kompetenceopbygning, analyse og implementering af globale løsninger.

Fakta

Parter

Ansvaret for indsatsområderne er fordelt mellem Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet, NordDanmarks EU-kontor

Målgruppe og antal

GLOBAL er for SMV'er i Region Nordjylland med vækst- og globaliseringspotentiale indenfor alle brancher. Mere end 1.100 virksomhedsforløb forventes at blive sat i gang i GLOBAL.

Koncept og plan

GLOBAL er inddelt i tre faser: Første del er en screeningsfase, anden del er en strategi- og planlægningsfase, og tredje del er en handlingsfase.

Økonomi og deltagelse

For at deltage i programmet skal hver enkelt virksomhed registrere via en kontaktformular.
Læs mere om deltagelse her.

Når kontaktformularen er indsendt, indledes en dialogproces, hvor virksomhedernes interesser, muligheder og udfordringer kortlægges. Al deltagelse i konkrete aktiviteter sker, når virksomhederne har modtaget et skriftligt tilsagn herom. I dette tilsagn er betingelserne for deltagelse angivet - herunder bl.a. medfinansieringen.

Alle deltagende virksomheder skal leve op til EU's definition af en SMV-virksomhed, det vil sige:

 • Antal ansatte må ikke overstige 250.

 • Kun ef af værdierne for balance eller årlig omsætning må overstige hhv. 43 mio. euro (balancen) eller 50 mio. euro (omsætning).

 • Endvidere kan ejerforhold/selskabsstruktur have indflydelse.

Økonomien for den enkelte virksomheds deltagelse er afhængig af indsatsområdet.

Kontakt

Lektor Brian Vejrum Wæhrens

Projekter med erhvervslivet